Se han encontrado 448 palabras que cumplen los requisitos

Palabras de 1 sílabas

BNU, bru, bu, bud., bul, búlg., bum, bur, burl., CDU, CGU, chu, chul., cru, crú, crust., cruz, Cruz-MG, Cruz-PB, Cruz-RN, Cruz-RS, Cruz-SP, cu, cu.ft., cuju-cuju, cul., cult., curt., curu-curu, cut., DJU, dum, dum-dum, dur., FCUP, Flu, flum., fluv., flux, frut., fu, fulv., fund., funk, fut., futb., gnu, gu, gur, gutt., guz., hum, húng., Hur, jud., jul, jul., jun, jun., jur., Juru-PB, jus, just., kung, kung-fu, lu, lug., lund., lunf., lur, lut., luv., lux, luz, Luz-MG, Luz-SC, mu, mult., mun., mús., nhu, nhum, nu, num, núm., PCUS, plush, pru, prum, PSTU, pu, Púb., pub., púb., puf, pug., pul, pulv., pum, pus, Ru, rub., rum, rur., rus, rush, russ., rúst., ruz, scul., sub, subj., subst., Suc., suc., Sud, suf., suff., suj., Sul, sul, Sul-MG, Sul-MS, Sul-MT, Sul-PR, Sul-RJ, Sul-RN, Sul-RS, Sul-SC, Sul-SP, sup., surf, surr., sus, TCU, truz, truz-truz, tu, tum, tum-dum-dum, tun., tup., tur., turc., Turks, U., UBP, ubu, ucr., uçu, UDP, UDT, udu, UF, UFMG, UFPB, UFPR, UFRGS, UFRJ, UFRN, UFRRJ, UFSC, UFSM, UGT, uh, ult., ulu, um, umb., un., uns, UPC, Ur, urb., URL, Urs, URSS, uru, Uru-SP, urug., us, USB, USC, USP, utu, UV, uxu, vu, vulc., vulg., vum-vum, vupt, wu, zum

Palabras de 2 sílabas

brugus, brumbrum, Brutus, bubu, buchu, bucu, buçu, budu, Budur, bulbul, bumbum, burnu, buru, burum, buzu, chuchu, chumbum, cubu, cucu, cudu, cudzu, cujus, cumbu, cupu, Curu, curul, cuscu, cuscuz, cuvu, cuxu, dubu, dundu, dundum, duru, duzu, frufru, fruxu, fufu, funfum, futum, futur., gluglu, grugru, gudu, gugu, gulgul, gundu, guru, húmus, hutu, jucu, judum, jugum, juju, jundu, juru, jutu, lulu, lundu, lundum, lúpus, mubu, Muçum, mucum, Mucum-RS, mulgu, mulum, Mulungu-PB, mumu, mungu, múnus, múrmur, muru, murum, musgu, mutum, Mutum-MG, Mutum-MT, ndulu, ngultrum, nhundu, nucl., numbu, nuruz, nutr., nutum, públ., puctu, pucu, pudu, punu, pupu, Purus, rulul, runrum, rupul, rutul, subjunt., subu, súlfur, sumbul, supl., suprf., suprl., suprs., surnu, surtum, suru, sussu, truxu, tucu, tucum, tudum, tuju, tuncum, tungu, Tuntum, turu, Turuçu-RS, tutu, tutum, u.sup., ubuçu, Ubuntu, ucubu, umbu, úncus, urdu, urubu, urucu, uruçu, urutu, vudu, vunvum, vuvu, xucr, xuru, zulu, zumzum, zunzum

Palabras de 3 sílabas

brucutu, bululu, burucu, burundum, bururu, butucum, cucumbu, cucuru, cudurru, culundum, cumburu, cumulus, cunduru, currucu, curucu, curugu, curundu, curupu, cururu, curutu, curuzu, duburu, ducucu, furrundu, furrundum, gunduru, gurubu, gurupu, juburu, jucundu, jucuru, Jucurutu-RN, jurumu, jurumum, jurunu, jururu, mubungu, mucubu, mucucu, mucumbu, mulucu, mulundu, mulungu, mumbucu, mumungu, mundungu, munduru, mungubu, munuru, murubu, murucu, murumbu, murundu, murundum, murungu, mururu, mutumbu, mututu, muzundu, muzúngu, muzuzu, purrutum, pururu, ruchuchu, sucuru, sururu, susunu, suzunu, trubufu, trundundum, trundurum, tucuju, tucundum, tucuru, tujuju, turuçu, turundu, tururu, umulucu, xucuru, zunzunzum

Palabras de 4 sílabas

bucurubu, burucutu, cucurucu, curucucu, Cururupu, furufuru, Jucuruçu, jucuruju, jucurutu, jupurutu, jurucutu, muculungu, mucumucu, mucurutu, mundurucu, mundururu, murucucu, murucutu, murumuru, murutucu, mutumuju, purupuru, putumuju, sucuruju, surucucu, tucuruju, turundundum, turundurum, umburuçu

Palabras de 5 sílabas

bucuuvuçu, mumbungurulu, murucututu, muxuluxulu

Palabras curiosas del portugués