Anan

Significa "cuarto niño nacido" en Akan.

Awotwi

Significa "octavo hijo" en Akan.

Baako

Significa "hijo primogénito" en Akan.

Berko

Significa "primer nacido" en Akan.

Dubaku

Significa "onceavo hijo nacido" en Akan.

Enu

Significa "quinto niño nacido" en Akan.

Kobina

Variante de Kwabena

Kofi

Significa "nacido el viernes" en Akan.

Kojo

Variante de Kwadwo

Kwabena

Significa "nacido el martes" en Akan.

Kwadwo

Significa "nacido el lunes" en Akan.

Kwaku

Significa "nacido el miércoles" en Akan.

Kwame

Significa "nacido el sábado" en Akan.

Kwasi

Significa "nacido el Domingo" en Akan.

Kweku

Variante de Kwaku

Kwesi

Variante de Kwasi

Nkruma

Significa "noveno nacido" en Akan.

Nsia

Significa "sexto niño nacido" en Akan.

Nsonowa

Significa "séptimo hijo" en Akan.

Yaw

Significa "nacido el jueves" en Akan.