Se han encontrado 183 palabras que cumplen los requisitos

Palabras de 1 sílabas

DIN, DNI, IPC, ISBN, ISSN, NIF, bit, bits, brin, chin, chip, chips, chis, chist, cid, cinc, clic, clics, clin, clip, clips, cric, crics, crin, dij, din, dix, dril, fi, fil, film, fin, friz, gil, gin, gis, grill, hi, ji, kif, kit, kril, krill, kris, lid, lis, mi, mir, mis, miss, miz, nis, pi, pin, pis, psi, ring, sil, slip, sprint, swing, tic, tics, tris, vid, vip, vis, xi, zinc

Palabras de 2 sílabas

Kirsch, bibí, bici, bicis, bilis, birlí, bisbís, blinis, brindis, chichí, chinchín, chinín, chiri, chirís, chischil, chischís, cibi, crisis, fifí, filin, filis, filín, gin-fizz, grisgrís, hindi, ibis, inclín, inri, inris, inti, ipil, ipsi, iril, iris, kirsch, kivi, kiwi, kílim, lifting, lisis, listín, litis, living, mili, milis, misil, mitin, mitín, nipis, pichi, pichis, pichí, pichín, pidgin, pijín, pilpil, pimpín, pipi, pipí, pipís, pitpit, rigil, sibil, sillín, sinfín, sirín, tilín, tintín, tipi, tisis, titi, titil, tití, titís, viril, visir, wifi, ñisñil

Palabras de 3 sílabas

bikini, bikinis, biribís, bivirí, chipilín, chirivín, chivitil, cistitis, fililí, fililís, iritis, lililí, ministril, pichichi, pichinglis, pipirín, piticlín, rinitis, sinvivir, sirirí, sisiflís, sífilis, sínfisis, tibisí, trípili, íncipit

Palabras de 4 sílabas

chipichipi, chiribitil, chirimiri, dividivi, dividivis, filipichín, gingivitis, sirimiri, sirimiris, tintirintín

Palabras curiosas del español